Евгенија Гранде во продавница за миленици

Солзи надоаѓаат со одлучност на чекан. Зајак џвака зелен лист на презреан стоицизам. Папагал ниша глава на заинтересиран посетител на зоолошка. Сивоглав сопственик нуди сивообоен кучеки бисквит. Пат кон дома во стисок. Тврдост која ветува сигурност. Потоа спиење.